පැරණි සිංහල චාරිත්‍ර වලට අනුව ඔබේ wedding එක plan කරන්නේ කෙසේද?

විවාහය කියන අකුරු හතරට විවිධාකාර අරුත් ලබා දෙන්න පුළුවන්. උඩරට හෙළ කුල සිරිතට සැරසෙන මනාලියකගේ හිස පළදින තැල්ලට අනුව මාර්ග දෙකක ගිය දෙදෙනෙකු ඉර හද පවතින තුර එක මගක යන්නට නෑසිය පිරිවර ඉදිරියේ ගිවිසා ගැනීම විවාහයි. තුන් තැල්ල නොයෙක් විලාසිතාවන්ගෙන් ආවත් නිවැරදී සහ සම්ප්‍රදායික තුන් තැල්ලෙන් කියවෙන්නේ එවෙනි අරුතක්.