මංගල මුද්ද[Wedding Ring] වෙදගිල්ලේම පැළඳවීමට හේතුවක් තියනවද?

මංගල මුදු මාරු කරද්දී මනමාල මහත්මයාගේ දකුණු අතේ තමයි මනමාල මහත්මිය මංගල මුද්ද දාන්නේ..මනමාල මහත්මය මනාලියගේ වම් වතේ මුද්ද දානවා..